ROADLY OÜ MÜÜGITINGIMUSED

Kehtivad alates 29.01.2024

 • ÜLDSÄTTED
  • Käesolevaid müügitingimusi („Müügitingimused“) kohaldatakse kõikidele Roadly OÜ (registrikood 16276135, aadress Rapla maakond, Kehtna vald, Hertu küla, Veesauna, 79521, e-postiaadress info@roadly.ee; „Müüja“) ja ostja („Ostja“) vahelistele müügitehingutele („Müügileping“). Müügitingimuste eesmärk on Müüja poolt Ostjale (Ostja ja Müüja eraldi kui „Pool“ ja koos kui „Pooled“) müüdavate toodete („Toode“) müügil tekkivate õigussuhete reguleerimine.
  • Müügitingimused kohalduvad Müüja tellimiskeskkonnas (kättesaadav aadressil www.roadly.eeVeebipood“) ja muu sidevahendi abil (e-posti teel ja telefoni teel) sõlmitud Müügilepingutele. Kui Poolte vahel on sõlmitud erikokkulepe Toote müügiks, prevaleerivad sellise kokkuleppe tingimused Müügitingimuste ees.
  • Müügilepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et on Müügitingimustega ja selles viidatud dokumentidega põhjalikult tutvunud ning nõus nende kohaldumisega Müügilepingule. Samuti kinnitab Ostja Müügilepingu sõlmimisel, et ta on vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik ja tal on kõik vajalikud õigused ja volitused Müügilepingu sõlmimiseks. 
  • Müüjale võivad Müügilepingu raames teatavaks saada Ostja isikuandmed. Müüja töötleb Ostja isikuandmeid vastavalt Müüja privaatsuspoliitikale, mis on Müügitingimuste lahutamatu osa.  
 • TOOTED JA MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE
  • Toote ostmiseks tuleb Ostjal esitada Müüjale vastavasisuline tellimus („Tellimus“). Tellimuse edastamiseks Ostja: (i) sisestab enda tarneaadressi; (ii) valib soovitud Toote koos sobivate parameetritega; (iii) valib Toote koguse vastavalt etteantud ühikutele (iv) valib soovitud tarneaja; (v) sisestab kontakttelefoni numbri, mil järel genereerib Veebipood Toote hinna („Toote hind“) ja transpordi hinna („Transpordi hind“); (vi) esitab Tellimuse ja tasub Toote eest (v.a. kui tasumine toimub hiljem). Tellimuse esitamisel avaldab Ostja nõustumust käesolevate Müügitingimustega.
  • Müügileping vastava Tellimuse osas loetakse jõustunuks, kui Müüja edastab Ostjale e-posti teel kinnituse Tellimuse eduka esitamise ja makse laekumise kohta („Kinnitus“), kuid igal juhul mitte varem, kui Müüjale on laekunud täies ulatuses Toote hind ja Transpordi hind. 
  • Müüjal on õigus Müügileping eksimuse tõttu tühistada, kui Toote hind või laoseis Veebipoes ei vasta inimliku eksituse või tehniliste probleemide tõttu tegelikkusele.
  • Müügilepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et tema poolt Müüjale esitatud info on täpne, täielik ja õige. Mistahes puuduste eest, mis tulenevad Ostja poolt antud info ebatäpsustest, vastutab Ostja. 
  • Majandus- või kutsetegevuse raames Müügilepingu sõlminud Ostja kinnitab Müügilepingu sõlmimisel, et: (i) ta teab, mida ta tellib ja tal ei ole mistahes nõudeid Müüja vastu seoses ekslikult tellitud või Ostjale mittesobiva Tootega; (ii) ta suudab täies ulatuses hinnata tellitud Toote sobivust tema vajadustele; (iii) ta mõistab, et juhul kui Müüja on andnud Toote suhtes soovitusi, on tegemist soovitustega, mida Ostja igakordselt hindab võttes arvesse valdkonna professionaali teadmisi ja sobivust soovitud eesmärgiks; (iv) ta mõistab, et mistahes Müüja hinnang vajaliku Toote sortimendile, kogusele ega muudele parameetritele ei oma Ostja ega Müüja suhtes siduvat tähendust, kuivõrd Müüja ei teosta Müüja vajaduste analüüsi ega anna siduvaid hinnanguid Ostja või tema lõppkliendi vajadustele; (v) ta mõistab, et Müüja ei anna ühtegi kinnitust ega vastuta selle eest, et Toode sobib Ostja soovitud eesmärgiks ja tegelikeks vajadusteks.
  • Müüja eeldab ning Ostja kohustub tagama, et Müügilepingu sõlmimise ja täitmise raames ennast Ostja esindajatena esitlevatel isikutel on kõik vajalikud volitused Ostja nimel vastavate toimingute teostamiseks (sh Müügilepingu sõlmimiseks, Toote vastuvõtmiseks jms). Ostja vastutab enda esindajate tegevuse ja tegevusetuse eest nagu enda tegevuse ja tegevusetuse eest.
 • OMANDIÕIGUS
  • Toote omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Toote ja selle tarne eest täies ulatuses tasumisel.
 • HINNAD JA MAKSETINGIMUSED
  • Ostja on kohustatud Toote eest tasuma Müügilepingu tingimustele vastava (st Veebipoes avaldatud) Toote hinna koos sellele lisanduva käibemaksuga („Toote hind“). Veebipoes avaldatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Toote hind kuvatakse Veebipoes ühiku lõikes (tonn, kuupmeeter, pakend, alus jne).
  • Toote hind tasutakse täies ulatuses ettemaksuna Veebipoes kättesaadavatel makseviisidel (pangalink, arve vms).  
  • Toote hind ei sisalda tasu Toote transpordi ega muude täiendavate teenuste eest. Toote transport toimub täiendava tasu eest vastavalt Veebipoes kehtestatud Transpordi hindadele. Transpordi hind tasutakse ettemaksuna koos Toote hinnaga.
  • Veebipoes avaldatud Toote hinnad ja Transpordi hind kujunevad Ostja poolt soovitud parameetrite alusel (Toote kogus, tarneaadress, tarneaeg). Müüjal on õigus igal ajal Toote hinna ja Transpordi hinna arvestuspõhimõtteid muuta.  
  • Maksed loetakse tasutuks nende laekumisel Müüja arveldusarvele.
  • Kui Toote hind ja Transpordi hind ei ole tasutud hiljemalt 1 tööpäev enne kokkulepitud tarneaega, on Müüjal õigus Müügilepingust taganeda.
  • Mistahes maksega viivitamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,2% tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest. Lisaks viivise tasumisele on Müüjal õigus kasutada muid Müügilepingus ja seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda Ostjalt võla sissenõudmisel tekkinud kulutuste hüvitamist.
  • Ostja võlgnevuse korral on Müüjal on õigus keelduda Müügilepingus sätestatud kohustuste täitmisest kuni võlgnevuse nõuetekohase tasumiseni. Toote hinna või tarne eest tasumisega viivitamisel enam kui 5 päeva on Müüjal õigus Müügilepingust ette teatamata taganeda.
 • TARNE
  • Toode tarnitakse Ostjale Kinnituses märgitud ajavahemikus, +/- 1 tund. Müüja teavitab Ostjat e-posti või telefoni teel tarneaja pikenemisest. Müüjal on tarneks või mahalaadimiseks ebasobivate ilmastikutingimuste esinemisel õigus Toote tarne edasi lükata kuni takistuse lõppemiseni.
  • Olenevalt Toote kogusest võib Müüja tarnida Tooted Ostjale ühe või mitme veomasinaga.
  • Ostja on kohustatud tagama Toote kohaletoimetamise võimalikkuse Müügilepingus sätestatud ajal, muuhulgas:
   • olema kättesaadav Müüjale, et kooskõlastada Toote üleandmise täpsemad üksikasjad;
   • tagama mahalaadimiseks seadusliku ja ohutu ligipääsu (sh kallurveokitele ja tagaluukautodele sõltuvalt Toote omadustest ja kogustest) ja vajalikud tingimused, sh tugev pinnas ja piisav ruum manööverdamiseks;
   • informeerima Müüjat kõikidest võimalikest asjaoludest, mis võivad takistada või mõjutada Toote tarnet ja üleandmist (nt remonttööd, piiratud ligipääs tulenevalt puuoksadest, liinidest vms, kooskõlastamise ja/või informeerimise vajadus, ligipääsu loa taotlemise vajadus, asumine veoauto keeluala või massipiirangu alas, ebasobivad teeolud, sh pinnastee);
  • Kui Ostja on Tellimuse tegemisel märkinud ebaõigesti tarneasukoha või jätnud teavitamata transpordi teekonnale jäävast massipiirangust või muust keelualast, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt lisatasu tasumist proportsionaalselt pikenenud teekonnale, kui transpordi teekond pikeneb eelnevast tulenevalt enam kui 5 kilomeetrit. 
  • Kui Ostja või tema kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil volitatud esindaja ei osale mahalaadimisel, tuleb mahalaadimiskoht võimalikult täpselt märgistada. 
  • Kui mahalaadimisel Ostja poolt valitud või märgistatud koht ei ole sobilik mahalaadimiseks, otsustab Toote vedaja (autojuht) sobivaima koha. Kui vedaja hindab olukorda selliselt, et Toodet ei ole võimalik soovitud kohas ohutult või kahju tekitamata maha laadida, on vedajal õigus keelduda mahalaadimisest ning loetakse, et Ostja on vastuvõtuviivituses.
  • Ostja hüvitab Müüjale kahju ja kulu, mis tulenevad Ostja ettenäidatud mahalaadimise asukohast (nt veomasina kinnijäämisel väljatõmbamise kulu).
  • Veomasinate suuruse ja raskuse tõttu ei vastuta Müüja Toote mahalaadimisel (sh manööverdamisel) tekkinud kahju eest (nt kahjustused äärekividele ja tänavakividele, murule ja pinnasele, postidele ja aiale, elektriliinidele jm objektid).
  • Kui Müüjal (sh Müüjale transporditeenust osutaval isikul) ei ole Ostjast tuleneva takistuse tõttu mõistlikult võimalik Ostjale Toodet kokkulepitud ajal üle anda, loetakse, et Ostja on vastuvõtuviivituses. 
  • Ostja vastuvõtuviivituse korral on Müüjal õigus:
   • nõuda leppetrahvi tasumist, seejuures: (i) kui viivitus on kuni 3 tundi, arvestatakse leppetrahviks 10 eurot iga viivitatud 10 minuti kohta; (ii) kui viivitus on 3 tundi või enam, arvestatakse leppetrahviks 100% Toote hinnast, kuid mitte vähem kui 100 eurot; ja/või
   • nõuda Ostjalt vastuvõtuviivitusega seonduvate kulude hüvitamist, mh Toote hoiustamise ja korduva tarnega seonduvate kulude hüvitamist vastavalt esialgsele Transpordi hinnale; ja/või
   • taganeda ette teatamata Müügilepingust, kui vastuvõtuviivitus on kestnud enam kui 10 päeva.
  • Toote vastuvõtmisel kohustub Ostja Toote üle vaatama ning veenduma Toote koguses, kvaliteedis ja Toote vastavuses Müügilepingu tingimustega, sh asjakohaste juhiste, jooniste ja muu dokumentatsiooni olemasolus.
  • Müüjal on õigus Toote üleandmisest keelduda, kui Toote vastuvõtjaks on muu isik kui Ostja või Ostja poolt kirjalikult volitatud isik. Müüjal on isikusamasuse tuvastamiseks õigus nõuda Ostjalt isikut tõendava dokumendi ettenäitamist.
 • TOOTE KVALITEET JA PRETENSIOONID
  • Toode peab vastama Müügilepingus kokkulepitud (sh Tellimuse esitamise ajal Veebipoes avaldatud) omadustele. Toote omadused on välja toodud Veebipoes ja Tootega üleantavas dokumentatsioonis (juhised, joonised jms). Veebipoes müüdava Toote omadused võivad teatud juhtudel erineda Toote tegelikest omadustest (nt värvuse, kuju ja suuruse poolest). Toote kogus võib erineda Müügilepingus kokku lepitust 5% ulatuses või kuni 100kg, kui 5% Toote kogusest on vähem kui 100kg.
  • Müüjal on õigus teha Toodete kategooriates, omadustes ja parameetrites igal ajal muudatusi, avaldades vastavad muudatused Veebipoes.
  • Ostja on kohustatud Müüjat hiljemalt 14 päeva jooksul Toote üleandmisest teavitama, kui Toode ei vasta Müügilepingu tingimustele ehk Tootel on puudus.  
  • Müügilepinguga seonduvad pretensioonid ja kaebused (sh teavitused puudustest) tuleb esitada Müüja e-posti aadressil info@roadly.ee. Pretensioonis tuleb detailselt kirjeldada puuduse olemust ja lisada sellele puudust kinnitavad fotod koos Müügilepingu andmetega (nt tellimuse kood vms). Eeltoodud nõuetele mittevastavad pretensioonid on Müüjal õigus jätta tähelepanuta.
  • Müüja ei vastuta puuduse eest:
   • mis on tekkinud Toote tavapärase kasutuse tulemusena või Ostjast tuleneva asjaolu tõttu, mh Toote mitteotstarbelisest või mittenõuetekohasest kasutamisest;
   • mis tekkisid pärast Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riski üleminekut Ostjale, välja arvatud kui Toote puudus tekkis Müüja rikkumise tõttu. Toote juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Ostjale üle hetkel, mil Müüja või Müüja poolt määratud isik on andnud Toote Ostja või Ostja poolt volitatud isiku valdusesse, välja arvatud kui Müüja teadis või pidi teadma, et Toode on hävinud või kahjustunud, kuid ei teatanud sellest Ostjale. Kui Ostja satub vastuvõtuviivitusse, läheb juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle vastuvõtuviivitusse sattumise hetkest;
   • kui see ilmnes enam kui 1 kuu või tarbijalemüügi puhul 2 aastat pärast Toote üleandmist Ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et 1 aasta jooksul alates Toote tarbijale üleandmisest ilmnenud puudus oli olemas Toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Toote või puuduse olemusega;
   • kui Ostja Müügilepingu sõlmimisel Toote puudusest teadis või pidi teadma. Tarbijalemüügi puhul vabaneb Müüja vastutusest üksnes siis, kui tarbija on sellise puudusega sõnaselgelt nõustunud;
   • kui mittetarbijast Ostja ei ole puudusest Müüjat mõistliku aja jooksul vastavalt Müügitingimuste punktile 6.2 teavitanud, välja arvatud juhul kui puudus on põhjustatud Müüja tahtluse või raske hooletuse tõttu või Müüja pidi olema puudusest teadlik ja ei teavitanud sellest Ostjat;
   • kui Ostja on pärast Toote üleandmist Toote ära tarvitanud, selle ühendanud või seganud või seda kasutanud, ning sellest tulenevalt ei ole võimalik Toote puudust mõistlikult võttes tuvastada või see eeldaks ebamõistlikke kulutusi või pingutusi.
  • Puuduse avastamisel on Ostja kohustatud tarvitusele võtma mõistlikud abinõud asja säilitamiseks ja kaitsmiseks. 
 • TAGANEMINE JA TAGASTAMINE
  • Müügilepingust taganemine on lubatud üksnes Müügitingimustes ja kohalduvates õigusaktides sätestatud alustel. 
  • Ostjal on õigus Lepingust kuni Toote üleandmiseni taganeda. Kui Ostja taganeb Lepingust: (i) hiljemalt 72 tundi enne kokkulepitud tarneaega, tagastatakse Ostjale Toote hind ja Transpordi hind 100% ulatuses; (ii) enam kui 24 tundi ja vähem kui 72 tundi enne kokkulepitud tarneaega, tagastatakse Ostjale Toote hind ja Transpordi hind 50% ulatuses; (iii) vähem kui 24 tundi enne kokkulepitud tarneaega, ei tagastata Ostjale mistahes ulatuses Toote hinda ega Transpordi hinda, välja arvatud juhul, kui taganemise põhjuseks on Müüjast tuleneva asjaolu tõttu Toote üleandmisega viivitamine vähemalt 2 päeva arvates Kinnituses märgitud tarneajast. 
  • Tarbijast Ostja võib Müügilepingust põhjuseta taganeda 14 päeva jooksul alates Toote üleandmisest Ostjale või tema esindajale, teavitades sellest Müüjat vastavalt Müügitingimuste punktile 7.4. Taganemisõigus ei laiene esemetele, millised on nimetatud võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 (sh liiv, muld, kruus, killustik, multš või muu lahtine kallurautoga transporditav Toode). Kui Müügilepingu alusel müüakse Ostjale mitu toodet, mis antakse üle erinevatel aegadel, hakkab taganemise tähtaeg kulgema viimase toote üleandmisest. Ostja vastutab tagastamisele kuuluva Toote halvenemise korral Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on Toodet kasutanud muul viisil, kui on see on mõistlikult vajalik Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Müüjal on õigus Toote väärtuse vähenemise maha arvestada tagastatavast Toote hinnast. 
  • Müügilepingust taganemise korral mistahes alusel on kumbki Pool kohustatud tagastama teineteiselt saadu.
   • Ostja on kohustatud tagastama Müüjale Toote 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saatmisest Müüjale, seejuures vastutab Müüja Toote nõuetekohase pakendamise eest ja kannab Toote tagastamisega seonduvad otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui taganemise aluseks on Toote puudus, mille eest vastutab Müüja. Toote tagastamise asukoht lepitakse Poolte vahel eraldi kokku.
   • Müüja on kohustatud tagastama Müüjale Toote hinna ja tarne eest makstud tasud 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest, kuid mitte enne kui Ostja on Toote tagastanud või esitanud tõendid Toote tagasisaatmise kohta. Poolte vahelise teistsuguse kokkuleppe korral tehakse tagasimakse, kasutades sama makseviisi, mida kasutas makse tegemiseks Ostja. Müüja ei hüvita Ostjale mistahes juhul lisakulusid, mis on tingitud sellest, et Ostja on valinud Toote tarneks mõne muu viisi kui Müüja pakutud tavapärane kõige soodsam tarneviis.
  • Ostja taganemisavaldus tuleb esitada Müüja e-posti aadressil info@roadly.ee ning taganemisavaldusest peab selguma selge ja ühemõtteline tahe Müügilepingust taganemiseks. Ostja loetakse Lepingust taganenuks muuhulgas siis, kui enne Toote üleandmist Ostja teavitab Müüjale, et ta keeldub Toote vastuvõtmisest või väljendab muul viisil soovimatust Toodet mitte vastu võtta.
 • VASTUTUSE PIIRANG
  • Müüja vastutus on piiratud. Müüja vastutab üksnes süülise rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest. Müüja ei vastuta rikkumise tagajärjel tekkida võiva mittevaralise kahju ja saamata jäänud tulu eest. Müüja vastutus iga Müügilepingu alusel on piiratud vastava Müügilepingu alusel Ostja poolt Müüjale tehtud maksete summaga. 
  • Müüja ei vastuta Ostjale või kolmandale isikule Tootest tuleneva kahju eest ega kolmandate isikute poolt Tootega seonduvalt esitatud nõuete eest.
  • Ülaltoodud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti juhtudel ja ulatuses, milles kohalduvate õigusaktide kohaselt ei ole lubatud vastutust piirata või välistada, sh võttes arvesse tarbijalemüüki reguleerivaid sätteid.
 • VÄÄRAMATU JÕUD
  • Pool ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest ulatuses, milles Pool rikkus kohustust asjaolu tõttu, mida Pooled ei saanud ette näha ega mõistlike jõupingutuste abil vältida, sh tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, pandeemia, sõda, streik, tööseisak, tootja tehase riigi seadusandluse (k.a. ajutise) selline muudatus, mille tulemusena Müügilepingu täitmine osutub võimatuks, eriolukorra väljakuulutamine, erakorralise seisukorra kehtestamine jms (vääramatu jõud). Pooled loevad vääramatu jõuks ka olukorda, kus Müüja ei täida oma kohustusi tulenevalt sellest, et koostööpartner (vedaja, tootja, tarnija jms) ei täida vääramatu jõu tõttu oma kohustusi Müüja ees. Rahalise kohustuse täitmata jätmine ei ole vabandatav vääramatu jõu tõttu. 
 • LITSENTS
  • Müüja annab Ostjale mitteeksklusiivse, mitteüleantava, mitte all-litsentsitava õiguse pääseda ligi ja kasutada Veebipoodi. Keelatud on pöördprojekteerida, dekompileerida, lahutada või muul viisil tuletada Veebipoe lähtekoodi, või saada ligipääs või kasutada Veebipoodi selleks, et luua sarnane või konkureeriv toode. Ostja on kohustatud: (i) teavitama Müüjat viivitamatult mis tahes salasõna või kasutajatunnuse loata kasutamisest või mis tahes muust teadaolevast või kahtlustatavast turvalisuse rikkumisest seoses Veebipoega, (ii) teatama Müüjale viivitamatult teadaolevast või kahtlustatavast Veebipoe volitamata kasutamisest ning tegema mõistlikke jõupingutusi selle peatamiseks, ja (iii) mitte esitama Veebipoele ligipääsu saamiseks või selle kasutamiseks valeandmeid.
 • KOMMUNIKATSIOON
  • Kui ei ole sätestatud teisiti, loetakse Poolte vahel edastatavad teated ja tahtevaldused nõuetekohaselt esitatuks, kui need on koostatud eesti keeles ja edastatud teisele Poolele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Poolte poolt teavitatud kontaktaadressile (sh e-posti aadressile).
  • Kui Müügitingimustes ei ole sätestatud teisiti, loetakse e-posti teel edastatud teatud teisele Poolele kättetoimetatuks teate saatmisele järgneval esimesel tööpäeval (s.o iga päev, mis ei ole nädalavahetus või Eesti rahvus- või riigipüha).
  • Informatiivsed teated, millel puuduvad õiguslikud järelmid, võivad Pooled edastada teisele Poolele ka suuliselt, sh telefoni teel.
 • ÜLEANDMINE
  • Ostja ei või üle anda ega mistahes muul moel loovutada temale Müügilepingust tulenevaid õigusi ja/või kohustusi Müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Müüja võib Müügilepingust tulenevad nõuded loovutada kolmandatele isikutele Ostja nõusolekuta.
 • MUUDATUSED
  • Müüja võib igal ajal Müügitingimusi ja Toote hinnakirja muuta, teatades sellest Ostjat e-posti teel ja/või avaldades Müügitingimused ja/või uuendatud hinnakirja Veebipoes. Müügilepingule kohaldatakse Müügilepingu jõustumise ajal kehtinud Müügitingimusi ja hinnakirja.
 • LOOBUMINE
  • Mistahes hilinemine Poole poolt oma õiguse teostamisel teise Poole vastu Müügilepingust tuleneva kohustuse täpseks täitmiseks ei ole käsitletav vastavast õigusest loobumisena ega takista Poolt mistahes määral vastava kohustuse ega muude Müügilepingust tulenevate kohustuste täitmise nõudmisel.
 • KEHTETUS
  • Kui Müügilepingu mistahes säte või osa osutub kehtetuks või tühiseks, ei too see kaasa kogu Müügilepingu kehtetust või tühisust. 
 • VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  • Pooled püüavad kõik Müügilepingust tulenevad või nendega seotud vaidlused, erimeelsused või pretensioonid lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel ei saavutata kokkulepet, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus, kui õigusaktid ei sätesta teistsugust kohustuslikku kohtualluvust.
  • Kui Poolte vahel tekib vaidlus Toote kvaliteedi osas, annavad Pooled Toote hindamiseks Poolte poolt ühiselt määratud eksperdile (nt akredideeritud labor). Ekspertiisiga seotud kulud kannab Müüja üksnes juhul, kui Tootel esines eksperdi hinnangul Ostja poolt väidetud puudus. Muul juhul kannab ekspertiisiga seonduvad kulud Ostja. 
  • Ostja esitatud pretensioonid lahendab Müüja kooskõlas kehtiva õigusega mõistliku aja jooksul. Ilmselgelt põhjendamatud pretensioonid võib Müüja jätta tähelepanuta.
  • Tarbijal on vaidluse lahendamiseks õigus pöörduda ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse Tarbijavaidluste komisjoni. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on Pooltele tasuta. Samuti on Ostjal õigus pöörduda Euroopa Liidu Tarbija nõustamiskeskuse poole aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr